Dato: 
25/04/2013 - 00:00
Tidspunkt og varighed: 
09:00-17:00
Sted: 
Implement Consulting Group, Strandvejen 56, 2900 Hellerup
Arrangør: 
Implement Consulting Group
Pris: 
1.450 ,-
Beskrivelse: 

Implement inviterer til konference om sundhedssystemets udvikling mod 2020 – med bidrag fra topledere fra sundhedsvæsenet i England, Skotland, Sverige, Norge og Danmark.  Konferencen fokuserer på sundhedsvæsenets udfordringsbillede og forandringsbehov – med fokus på temaerne:

  • Kvalitet og effektivitet
  • Incitamenter og finansiering
  • Sektortværgående koordination og -samarbejde.

Der kan læses mere om konferencen og temaerne på følgende link: www.implement.dk/THST2020Tilmelding sker ved anvendelse af linket: Enrol to Healthcare Systems Towards 2020Nedenfor en uddybende beskrivelse af de enkelte oplæg på dagen:Mats BrommelsProfessor, Head of Department and Director of Medical Management, Karolinska InstitutetMats Brommels taler om fordele og ulemper ved sundhedssystemer, hvor betaling sker per indsats/service versus rammeorienterede systemer, hvor betaling ikke differentieres ud fra typer og antal af indsatser/services.Mats Brommels beskriver, hvordan et system med betaling for klinisk definerede forløb, også sektor tværgående, kan tilrettelægges, så eventuelle ulemper ved førstnævnte former for betalingssystemer undgås, herunder hvordan der skabes incitament til udelukkende at levere den nødvendige behandling, pleje og omsorg.Stephen GallagherDeputy Director, Health Workforce and PerformanceOn packaged pricingStephen Gallager taler om den skotske kvalitetsmodel, og hvordan der de senere år er bygget et kvalitetsindikatorsystem op, dels i forhold til utilsigtede hændelser og infektioner, men også i forhold til en målsat ændret opgavebalance mellem hospitalssystemet og det nære sundhedssystem.Stephen Gallagher beskriver, hvordan kvalitetsindikatorerne udvikles, og hvordan der konkret følges op på dem overfor fx regioner, kommuner og hospitaler. Jill YoungChief Executive, Golden Jubilee National Hospital, Glasgow, ScotlandOn high performance hospitalsJill Young taler om de aktuelle vilkår og rammebetingelser for hospitaler, og om forudsætningerne for at sikre hospitaler med høje performanceniveauer, kendetegnet ved såvel optimal ressource- og kapacitetsudnyttelse som høj kvalitet.Jill Young fortæller endvidere om, hvordan tæt opfølgning på kvalitetsindikatorer kan anvendes til at øge det økonomiske, kvalitets- og driftsmæssige performanceniveau. Jill Young berører samtidig de særlige procedurer for ansættelse af ledere, der er indført på GJ National Hospital i Glasgow. Svanhild JensenDirector of Coordination, The Central Norway Regional Health AuthorityOn the Norwegian Coordination ReformDen norske Samhandlingsreform blev vedtaget i 2012. Reformen giver anledning til ændrede balancer i arbejdsdelingen mellem kommuner og regioner i forhold til varetagelse af den samlede sundhedsopgave.Svanhild Jensen taler om Samhandlingsreformens konkrete konsekvenser for samarbejdet mellem regioner og kommuner – og om baggrunden for reformens udlægning af opgaver til kommunerne omkring den ældre medicinske patient og borgere med kronisk sygdom.Svanhild Jensen taler om de praktiserende lægers rolle efter Samhandlingsreformen samt om, hvordan tendensen i Norge går mod kommunalt samarbejde på sundhedsområdet.  Julia Hickling, Director Advancing Quality Alliance, EnglandLesley Kitchen, Programme Director Advancing Quality Alliance, EnglandOn quality indicators and payment by quality resultsJulia Hickling og Lesley Kitchen taler om det engelske program, Advancing Quality, hvor man igennem de senere år har eksperimenteret med finansieringsformer, der belønner kvalitet. Programmet Advancing Quality omfatter næsten 30 hospitaler. Kvalitetsstandarder og kvalitetsmæssige performance på samtlige involverede hospitaler er transparent for alle, der er omfattet af programmet, og samtidig er dele af hospitalerne finansieret på baggrund af deres respektive opnåelse af højere kvalitetsniveauer.Julia Hickling og Lesley Kitchen fortæller om udviklingen i Advancing Quality initiativet – og kommer herunder også ind på de problemer, der kan være forbundet med at belønne og finansiere ud fra kvalitet.  Peter GabbitasDirector of Health and Social Care, EdinburghOn integrated health and social carePeter Gabbitas taler om de nye skotske Health and Social Care Partnerships, der er indført som national standard fra 2012. Disse partnerships skal være med til at løfte de kommende års øgede opgaver i relation til ældre medicinske patienter samt borgere med kronisk sygdom. Men de skal samtidig være driver for øget integration mellem sundhedsindsatser og sociale indsatser.Health and Social Care Partnerships fungerer med midler fra såvel kommunalt som regionalt hold, og Peter Gabbitas vil tage udgangspunkt i det hidtidige kommunale sundhedsarbejde og fortælle om, hvordan de nye partnerships påvirker såvel kommunal som regional opgavevaretagelse – og hvordan disse partnerships vil fungere. Loraine HawkinsHealth Systems Specialist, the Kings Fund, London, EnglandOn payment by resultsLoraine Hawkins taler om de hidtidige erfaringer med aktivitetsbaseret styring, herunder effekterne i forhold til bl.a. ventetider og produktivitet.Loraine Hawkins gennemgår endvidere, hvilke fordele og ulemper, der kan være forbundet med aktivitetsbaseret styring – både aktuelt, men især i forhold til de fremadrettede udfordringer for sundhedssystemerne, hvor den øgede andel af ældre og det stigende omfang af kronisk sygdom, kan få øget betydning for samspillet mellem primær- og sekundærsektor. Dag NorenPartner, Health Care Management, Stockholm, SwedenOn costs of social care and healthcare for elderly patientsDag Noren beskriver, ud fra konkrete kommunale projekter, herunder samarbejdsprojekter mellem kommuner og regioner, hvordan der kan skabes gennemsigtighed i udvalgte borgersegmenters forbrug af sygehus- og kommunale ydelser. Dag Noren beskriver endvidere, hvordan tilrettelæggelse af indsatser og aktiviteter på tværs af kommuner og regioner samt på tværs af det sociale område og sundhedsområdet kan skabe grundlag for forbedrede forløb med færre udgiftskrævende indsatser og aktiviteter – herunder færre ydelser. Stefan BengtssonHead of Function, System Thinking and Simulations, Stockholms Län och LandstingOn high performance in hospitals through simulationsStefan Bengtsson gennemgår mulighederne for at planlægge patientforløb, kapacitets- samt ressourcebehov i patientforløb gennem udvikling og anvendelse af simuleringsmodeller. Blandt andet illustreres, hvordan akutfunktioners behov for kapacitet og ressourcer ved forskellige præmisser omkring ventetider kan beregnes gennem anvendelse af simuleringsmodeller.Stefan Bengtsson gennemgår anvendelsesmulighederne, når det gælder simulering – og giver eksempler på, hvordan modeller kan bistå i forbindelse med fastlæggelse af fysiske rammer og behov.    Berit WiklundOperational Leader, Fosen Community Health Care Center, NorwayOn innovative integrated healthcare solutionsBerit Wiklund gennemgår udviklingen af Fosen Distriktsmedicinske Center, der er et omfattende og gensidigt forpligtende samarbejde mellem seks kommuner i Helseregion Midt i Norge og St. Olavs Universitetshospital i Trondheim. En række indsatser og aktiviteter, der normalt ikke ses i kommunalt regi, er her lagt ud til det fælleskommunale center. Centret, der har ansat læger, omfatter bl.a. akut, døgndækket beredskab, intermediær sengekapacitet, accelereret rehabilitering samt radiologi og laboratoriefaciliteter. Bent Ottesen, Professor, Head of JMC, RigshospitaletChristian Harsløf, Head of Division, KLJes Søgaard, Professor, Health EconomicsOn Danish healthcare towards 2020Bent Ottesen, Christian Harsløf og Jes Søgaard runder dagen af med et oplæg om, hvordan de, fra deres respektive perspektiver, ser at man kan udfordre udviklingen i det danske sundhedsvæsen frem mod 2020.