Den 9/9/2015 får borgerne hurtigere adgang til egne data i Sundhedsjournalen, nemlig 3-5 døgn efter hhv. journalnotater er tastet/godkendt hhv. prøvetagning. Målet er at fjerne forsinkelsen på et senere tidspunkt. Hvilke udfordringer og muligheder ser I i det – og hvordan håndterer vi det? Vi har brug for jeres erfaringer løbende – altså også efter 9. september.

Udvidet beskrivelse

Dit input bruges til at udvikle kommunikation og værktøjer, der skal sikre, at alle medarbejdere – og på sigt borgere – er godt klædt på til ændringen. Det er målet at ændringen skal føre til styrket empowerment.   Ændringen den 9. september 2015 kan for eksempel betyde, at der er behov for ændringer i den dialog, man har med patienterne, og det kan muligvis også nogle steder være hensigtsmæssigt at ændre nogle arbejdsgange/procedurer osv.   Hvad tænker I ændringen har af konsekvenser?    Hvem spørger: Det gør jeg på vegne af en fællesregional arbejdsgruppe, der skal bidrage til regionernes arbejde med at sikre, at alle medarbejdere og ledere ved, at denne ændring kommer. Arbejdsgruppen skal også understøtte og hjælpe afdelinger/organisationerne med at få skabt de lokale forandringer, der er nødvendige for at borgernes den rent faktisk fører til styrket mulighed for empowerment. Og vi skal monitorere efterfølgende, om der er behov for at justere kommunikationsstrategi eller værktøjer.   Derfor vil vi gerne høre jeres vurdering af behov, bekymringer med videre, så vi kan tage det med i det videre arbejde.    Ændringen er en følge af Danske Regioners beslutning herom den 19. marts 2015, se dagsorden (side 13 og frem) og referat (se side 3) her: http://regioner.dk/~/media/Mediebibliotek_2011/Om%20Danske%20Regioner/Dagsordener%20for%20bestyrelsesm%C3%B8der/2015/Dagsorden%20for%20m%C3%B8de%20den%2019.%20marts%202015%20i%20Danske%20Regioners%20bestyrelse.ashx http://regioner.dk/~/media/Mediebibliotek_2011/Om%20Danske%20Regioner/Dagsordener%20for%20bestyrelsesm%C3%B8der/2015/Referater/Referat%20af%20m%C3%B8de%20den%2019.%20marts%202015%20i%20Danske%20Regioners%20bestyrelse.ashx  Torsdag den 20. august besluttede bestyrelsen for Danske Regioner at implementere trinvist, så forsinkelsen i første omgang bliver 3 døgn. Målet er stadig at fjerne forsinkelsen helt. Bestyrelsen har besluttet den trinvise implementering for at understøtte en god overordnet implementeringsproces. Og for at imødekomme bekymringer for overgangen fra de nu 2-3 ugers forsinkelse på borgernes adgang til hurtigere at have adgang til deres sundhedsdata. Samtidig kan den trinvise implementering give relevante erfaringer til den videre implementeringsproces. Danske Regioner vil endvidere sammen med Ministeriet for Sundhed og Ældre sikre en endelig afklaring af grundlaget for borgernes tidstro adgang til egne data i sundhedsjournalen. Se eventuelt, at der i forbindelse med ændringen, kan være en udfordring omkring uskrevne journalnotater, hvorfor formanden for Lægesekretærerne har oprettet denne relaterede opfordring til at inspirere hinanden omkring metoder til at fjerne bunker:  http://vis.dk/videnkort/nedbringelse-af-jounalbunkernotater 
Søger efter: 
Skriv gerne jeres input/behov/bekymringer/observationer nedenfor i tråden. Arbejdsgruppen vil følge med.