Hospitalsenheden Horsens har siden 2012 ladet sig inspirere af nudging. Nudging handler om at hjælpe mennesker med at træffe de rigtige valg – de valg som har positiv effekt på eget eller andres liv. Nudging bygger på viden om menneskets tankegang og adfærd. Hospitalet uddannede i januar 2013 ikke mindre end 20 medarbejdere til ”Top-nudgere”. De blev uddannet i samarbejde med konsulentfirmaet ”Is It a Bird”, i et forløb indeholdende både teori og praktiske forsøg på hospitalet. ”Top-nudgerne” har til opgave at sprede viden om nudging-principperne på hospitalet og sætte nudging i spil i praksis – både i forhold til patienter, pårørende og personale. Nudging er egentlig ikke noget nyt – det nye er den systematiske brug af viden om adfærd i ikke kommerciel øjemed, at vi på hospitalet anvender nudging til at påvirke patienter, pårørende og personale til at træffe rationelle og positive valg til gavn for dem selv eller andre.

 

Eksempler på konkrete udfordringer ”Top-nudgerne” har arbejdet med:

Indkaldelsesbrevet til operation som middel til velforberedte patienter

Forebyggelse af tryksår på Intensivafsnittet og brug af vekseltryk madrasser

Få øje på hjertestop-knappen i en akut situation

Find vej på hospitalet når du er patient

Arbejdsmiljø

Rod i depotrummet

Personalets brug af HR afdelingens hjemmeside

Tag trappen i stedet for elevatoren

Implementering af viden om KRAM faktorerne i afdelingen

Patienternes lyst til mobilisering

Husk at låse denne dør

Gennemførelse af fysioterapeutiske test på apopleksiafsnittet

Stimulering af terapeutstuderendes evne til at aflevere arbejdsjournaler

Nedbringe forstyrrelser når man har brug for arbejdsro

 

Top-nudgerne har bla. givet deres viden videre via interne temadage, men også oplæg på nationale konferencer.

Vores erfaring viser at man kan ”nudge” på stor stort og småt – det drejer sig sjældent om at iværksætte tunge og omkostningsfulde tiltag. Vi nudger løs – så prøv bare!

 

Det kan varm anbefales at læse bogen: ”Nudge, Improving decisions about health, wealth and happiness” af Thaler og Sunstein.

 

 

Her nogle eksempel på hvordan vi har arbejdet med nudging og hvilken betydning det har haft:

 

 

Få øje på hjertestopknappen i en akut situation:

Det er heldigvis ikke så ofte at den enkelte sundhedsprofessionelle har brug for knappen – men når man har skal man øjeblikkeligt kunne se den. Løsning: Et hjerteformet blikfang der signalerer at dette er hjerte-stopknappen. Personalet giver nu udtryk for at de ikke er i tvivl om knappens placering.

Husk nu at låse denne dør:

Mange døre skal låses på hospitalet når man forlader rummet. Men hvordan husker man på dette i skyndingen og hvilke døre det drejer sig om. Løsning: Et blikfang med et nøglesymbol på døre der skal låses

Find vej på hospitalet:

Hospitalet er stort og patienter skal selv finde vej og tjekke sig ind ved ankomst – det kan være svært. Løsning: Markeringer på gulve som signalerer ikke alene retning men også præcis placering af fødderne

Indkaldelsesbrevet til operation som middel til velforberedte patienter:

I Dagkirurgisk Center opereres ca. 6500 patienter om året og derud over laves kikkertundersøgelse på ca. 10.000 patienter. En undersøgelse har vist at op til 40 % af patienterne ikke er velforberedte til operationen og til kikkertundersøgelserne udebliver op til 7,5%. Patienterne har selv ansvar for at forberede sig ud fra de informationer de har modtaget – bla. gennem hospitalets indkaldelsesbreve. Ud fra viden om nudging besluttede vi at ændre indkaldelsesbrevene, og nudge patienterne til at møde op og være helt velforberedte. En små-skala test på 21 patienter viste at 95% af patienterne mødet op til tiden og 81% var helt velforberedte. Testen viste også at farve- og billedeeffekter samt information opstillet i tjeklisteform har stor positiv virkning.

Gennemførelse af fysioterapeutiske test på apopleksiafsnittet:

I forhold til patienter med apopleksi har fysioterapeuterne indført en standardiseret test, som undersøger patienternes funktionsevne i forhold til aktiviteter, herunder gangfunktion.

For at fremme implementeringen på afdelingen er det aftalt med afdelingssygeplejersken, at der opsættes synlige og iøjnefaldende (men flotte) tal på væggen eller gulvet for at indikere antal meter som benyttes i gangtesten. Dette vil fungere som et nudge i forhold til fysioterapeuterne, som husker at udføre testen, men det vil også synliggøre at vi arbejder med standardiserede målemetoder.

Forebyggelse af tryksår på Intensivafsnittet og brug af vekseltryk madrasser:

I forbindelse med arbejdet med at forebygge trykskader hos patienterne på Hospitalsenheden Horsens, har man på Intensivafsnittet ændret strategi på området – inspireret af nudging-principper. I lang tid har man risiko-screenet patienterne  i forhold til hvilken madras de skulle ligge på for at forebygge trykskader. Til nogen frustration hos teamet var der stadig en forekomst af trykskader der ikke matchede målene. Man besluttede at gøre arbejdsgangen mere simpel. Vi ændrede ”default-indstillingen”, så alle patienter på Intensivafsnittet som udgangspunkt betragtes som værende i meget høj risiko for trykskader og derfor får den bedst mulige trykskadeforebyggende madras med det samme. Det betyder at man har reduceret forekomsten af trykskader relateret til madrassen.

 

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger