Formålet med Tangkærs Sundhedsprojekt på tværs, er at fremme den generelle sundhedstilstand for de borgere der bor på Tangkær, gennem en sammenhængende og koordineret somatisk-, psykiatrisk- og social indsats.

Projektet foregår i tæt samarbejde mellem borger, Tangkær, borgerens praktiserende læge, og Lokal Psykiatrien.

Hver borger der bor på Tangkær bliver hvert år tilbudt en helbredsundersøgelse.
Hvert 5. år er det en stor helbredsundersøgelse, og de mellemliggende år tilbydes en lille helbredsundersøgelse.

1-3 uger efter helbredsundersøgelsen foretages der på Tangkær et afdækningsmøde som er et interview af borgeren og/eller en kontaktperson fra kontaktteamet om indsatser inden for afhængighed, kost, motion, tandstatus og NADA. Interview foretages af Tangkærs kvalitetskoordinator.
Mødet varierer 10-45 minutter afhængig af funktionsniveau. Og er planlagt efter borgerens ønsker og ressourcer.

Ca 3 uger efter helbredsundersøgelsen er borgeren inviteret til et statusmøde hvor den privatpraktiserende læge, Lokal Psykiatriens overlæge samt distriktssygeplejersken samt personale fra Tangkær (en leder, en medarbejder fra kontaktteam samt kvalitetskoordinator).
Her får borgeren svar tilbage fra de undersøgelser der er foretaget og borgerens medicin bliver gennemgået i et fælles samarbejde.
Mødet varer 20 minutter de år borgeren har fået foretaget den store helbredsundersøgelse, og 15 minutter de mellemliggende år.

Møderne er planlagt til at ligge spredt over hele kalenderåret, således at hvert lægehus´s borgere er samlet til statusmødeafholdelse ad gangen.

 

 Afrapportering af projekt "Sundhedsprojekt på Tværs".

Fra videndele til vidensamle – den koordinerede indsats nytter

Projekt ”Sundhedsprojekt på tværs” har vist effekter af det tætte og koordinerede samarbejde mellem beboer på Tangkær, Tangkær, Lokal psykiatri Djursland og de 7 privatpraktiserende læger i forhold til den generelle sundhed blandt borgere med psykiatriske problemstillinger.

Projektet har for ganske enkle/få midler skabt og afprøvet en samarbejdsmodel og en systematisk arbejdsgang og ikke mindst et redskab til en systematisk koordinering og dokumentation af den sundhedsfaglige og sociale indsats.

Projektet har primært haft til formål at udvikle en model der dels sikrer en koordinering af behandlingsindsatser (somatiske og psykiatriske) og sociale handleplaner (§141 samt individuelle planer udarbejdet på Bostedet), og dels at finde en model der vil være umiddelbar overførbar til andre social- og sundhedsfaglige instanser.

Resultaterne fra projektet har vist, at den udviklende model ikke har skabt væsentlig ekstra opgaver for den enkelte medarbejder (læger, psykiater samt medarbejder på Tangkær).

Projektet har for alle parter i stedet skabt en mere effektiv og systematisk faglig indsats. En indsats der har muliggjort en mere målrettet, koordineret og specialiseret indsats ved den enkelte der modtager hjælp.

En vigtig metode til at styrke samarbejdet på statusmødet har været brugen af storskærm, der har gjort det muligt for alle deltagere at se og deltage i bla. medicindialog og ændringer.

Den store reduktion af medicin og fundet af livsstilssygdomme har set i et samfundsøkonomisk perspektiv stor betydning. 

FAKTA

  • Medicin
    Vi har fået nedsat medicinforbruget for 38% af borgerne i år 2011 og 38% af borgerne i år 2012.
  • 5 % af borgerne har i år 2011 og 3% i år 2012 fået ændret et eller flere fastordinerede præparater til at være pn-medicin.
  • 10% af borgerne i år 2011 og 8% i år 2012 er blevet ordineret vitamintilskud, som jern, b12 og D-vitamin.
  • Bivirkninger har været en fast del af medicingennemgangen på statusmøderne.

Diagnose
Diagnosen er blevet revurderet for 7% af borgere i år 2011 og for en enkelt at disse borgere betød det at diagnosen blev ændret.
I år 2012 har 1 enkelt borger fået ændret på sin psykiatriske diagnose. 

Livsstilssygdomme
Vi har opdaget livsstilssygdomme hurtigere end vi ellers ville have gjort, og har derfor kunnet tilbyde en socialfaglig indsats der kunne forebygge en udvikling af disse. Fx at tilbyde kostændringer og øget motion ved borgere der er tæt på at udvikle sukkersyge samt overvægtige.

I 2011 var 5% af borgerne var meget tæt på at udvikle diabetes. En af disse borgere udviklede ikke diabetes på baggrund af den tidlig forebyggende indsats.

Kost
Der er lavet sundhedstiltag i køkkenet, hvor der er fokus på at det sunde valg skal være let at vælge. Det er fx sundt mad, opstilling af maden på buffetbordet således det sunde mad er lettest af vælge osv.

Motion
Motion er medtænkt i dagligdagen, også for de borgere der er kørestolsbrugere. Fx at der er boldspil i hallen, kastespil med sandsække eller bløde bolde, gågruppe osv.

Tandstatus
55% af borgerne modtager forskellige former for indsatser for at styrke og bevare deres tandstatus.

NADA
12% af borgerne får NADA pga den beroligende effekt de mærker. Borgerne får behandlingen som erstatning for pn-medicin og mod abstinenser. 2% af borgerne bruger NADA som supplement i forbindelse med udtrapning af vanedannende medicin.

PROJEKTET BEKREVET MED 3 LINIER:
Via tydeligt defineret vision for projektet har vi opnået at opbygge et systematisk arbejde mellem de forskellige sundhedsfaglige aktører. Et samarbejde til gavn for både den enkelte bruger af psykiatrien og samfundsøkonomien generelt.

BUDSKABET OG DET GODE RÅD TIL ANDRE
Med en tydelig ledelsesmæssig opbakning, hvor hensigten med den sundhedsfaglige indsats evt. medtages i et virksomhedsgrundlag, har vi vist, at det for relativt få midler kan lade sig gøre at lave en koordineret indsats mellem de sundhedsfaglige aktører. Foruden den ledelsesmæssige opbakning er det også nødvendigt at der udpeges en fast koordinator til at holde trådende sammen og som kan koordinere møder osv.

Den menneskelige og økonomiske gevinst er ganske enkelt for stor til at lade være med at komme i gang!

KULTURÆNDRINGEN
Tangkær har lavet en kulturændring og afholdt et inspirationskursus/temadag for samtlige medarbejdere, da det er vigtigt at motion og bevægelse har en central plads i tilgangen blandt så mange medarbejdere som muligt og, at implementering af motion og bevægelse i den daglige praksis kræver at der er mere end blot en lille gruppe medarbejdere der har fokus på motion og bevægelse.

Ligeledes er der blevet afholdt en stor temadag/festarrangement som blev kaldt ”Tangrock og motion”, med fokus på kost og motion samt at skabe netværk.

Vi har udviklet standarder og metoder således at vores projekt gennemføres systematisk.

Ved at udvikle et skema i Bostedsystemet har vi udviklet en metode hvori der systematisk dokumenteres vores sundhedsydelser, resultater der udspringer af helbredsundersøgelserne samt beslutninger der vedtages på statusmødet.

HVORDAN ANDRE ANSATTE I PSYKIATRIEN SAMT INDEN FOR ANDRE OMRÅDER, FÅ GAVN AF DET RESULTAT VI HAR OPNÅET:
Vi vil rigtig gerne formidle og være inspirator både fysisk at komme, men også teknologisk eks. Videokonference.

Ved at kigge i vores hæfte Sundhedsprojekt på Tværs er det også muligt at finde inspiration til at opstarte egen proces. Hæftet kan findes på vores hjemmeside www.tangkaer.rm.dk

EN TENDENS ELLER KONKLUSION, SOM PEGER I RETNING AF NOGET GENERELT MED BAGGRUND I NETOP VORES PROJEKTRESULTAT
Det har giver rigtig god mening at mødes effektivt. Generelt kan siges at projektet har givet et øget fokus på medicin, somatisk, psykiatri og livsstilsfaktorer og hvordan vi kan arbejde med det i en social kontekst.

Det øgede fokus på medicin har desuden synliggjort de usikkerheder der er ved at 3 forskellige medicinsystemer er involveret i borgerens medicin.

 

Den 19/11 2012 på Psykiatriens dag i Odense, fik vi lov at præsentere vores sundhedsprojekt for alle konferencens deltagerne i samtalesalonen på scenen. 
Efterfølgende præsenterede vi projektet i vores workshop "Projekt sundhedstjek".

 

 

 

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger