’Rette patient i rette seng’ -         et kvalitetsudviklingsprojekt i Region Sjælland

 

 

Det er Region Sjællands ambition fortsat at forbedre og udvikle regionens ydelser i tråd med de nationale mål for fælles kvalitetsindsatser.

 

Projektet ’Rette patient i rette seng’ er et delprojekt i en række prioriterede og ambitiøse indsatser i 2012 i forhold til de somatiske sygehuse og psykiatrien under fællesbetegnelsen ’Værdi for borgeren’.

 

Indsatsen for at øge kvaliteten er en varig proces, og der er i 2012 skabt et grundlag for, at der i 2013 fastlægges egentlige effektmål, og dermed bliver der endnu mere fokus på forbedringer af kvalitet og patientsikkerhed til gavn for borgerne.

 

Rette patient i rette seng – baggrund og formål

Undersøgelser fra ind- og udland har vist, at der fortsat er forbedringspotentialer i optimering af patientforløb ved at have fokus på indlæggelser, som kan forkortes eller alternativt helt undgås. Samlet set er der evidens for, at sengene på sygehusene kan anvendes mere effektivt.

 

En af metoderne til at undersøge dette kaldes Waste Identification Tool; Værktøj til identifikation af spild. Oprindeligt er værktøjet udviklet af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement (IHI) og det britiske Health Foundation. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har videreudviklet værktøjet og afprøvet metoden forskellige steder i Danmark.

 

Waste Identification Tool er et screeningsværktøj, der kortlægger om patienten ligger i den rette seng på det rette tidspunkt. Indsatsen er til gavn for sygehusets økonomi, skaber bedre forløb for patienterne og kan potentielt frigøre senge på sygehusene, der blandt andet kan anvendes til øget hjemtag af patienter, der behandles andre steder end på regionens sygehuse.

 

Ambitionen er at forbedre det gode patientforløb, sikre større tilfredshed hos patienterne, et bedre flow på sygehusene samt en bedre udnyttelse af sengekapaciteten. Disse ambitioner vurderes også, at kunne medvirke til at forbedre trivslen og den faglige stolthed på afdelingerne.

 

Endvidere sætter screeningerne fokus på ventetider, så flaskehalse kan identificeres, og viser hvordan de enkelte afdelinger er organiseret omkring patientforløb. Det skaber mulighed for dialog og refleksion omkring arbejdsgange og dermed en drøftelse af, hvorledes ressourcerne kan udnyttes mere hensigtsmæssigt.

 

Praktisk gennemførelse

Region Sjælland har i perioden marts til juli 2012 gennemført screeninger på samtlige ca. 1.900 somatiske senge.

Screening af de psykiatriske senge er endnu ikke gennemført, men er planlagt fra medio oktober 2012.

 

Screeningerne på de somatiske senge foregik på afdelingsniveau og var dialogbaseret. Dialogen tog udgangspunkt i et standardskema, der identificerede spildobservationer i det enkelte indlæggelsesforløb.

 

Alle indlagte patienter blev gennemgået og afslutningsvis blev det registreret, om der havde været tale om en såkaldt ’spildseng’.

Definitionen på en spildseng er, at patienten havde haft en forlænget indlæggelse på minimum ét døgn i forhold til den lægefaglige vurdering, eller at sengen var tom, men indgik i personalenormeringen.

 

Det overordnede resultat

Resultatet af de gennemførte screeninger på de somatiske sygehuse er i alt 7 forbedringskataloger.

De omfatter et katalog for hvert af de 6 sygehuse i regionen, der opsummerer de identificerede forbedringspotentialer på sygehuset. Herudover et regionalt katalog, som samler op på de forbedringspotentialer, som går på tværs af specialer og sygehuse.

Det regionale forbedringskatalog består af 10 teser, som blandt andet omfatter følgende:

  • Flere patienter kan behandles ambulant
  • Ventetid på undersøgelser eller tilsyn kan medføre forlængede indlæggelser
  • Elektive patienter bør så vidt muligt indlægges på operationsdagen
  • Potentiale i et yderligere styrket kommunesamarbejde.

Teserne er underbygget af en beskrivelse og analyse samt forskellige udsagn og erfaringer fra afdelingerne på sygehusene.

 

Samlet set er der identificeret en række områder med forbedringspotentialer på sygehusene. Sygehusene skal med afsæt i undersøgelsen fastlægge indsatser til sikring af en mere hensigtsmæssig udnyttelse af sengekapaciteten i 2013.

 

De nye indsatser skal naturligvis ses i sammenhæng med, at sygehusene og de enkelte afdelinger uafhængig af denne undersøgelse løbende udvikler arbejdsgange og fornyer metoder for at forbedre det gode patientforløb. Dermed skal dette projekt ses som et input til den løbende forbedringskultur, der pågår i Region Sjælland.

 

Region Sjællands erfaring er, at screeningen er et værdifuldt værktøj, der kan identificere mulige forbedringspotentialer på en systematisk og nem måde. Dermed understøttes sygehusenes arbejde med optimering af ressourceudnyttelsen og sikring af det gode patientforløb.

 

 

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger